woensdag 16 december 2015

Breed gedragen Zorgmodule Bewegen gepresenteerd

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF, hebben op 15 december  2015 een Zorgmodule Bewegen gepresenteerd. In de Zorgmodule wordt de generieke beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening beschreven.

"Bewegen is een medicijn bij veel chronische aandoeningen. Toch is bewegen voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Professionals zijn nodig om - medische - belemmeringen om te bewegen bij mensen weg te nemen, hen te adviseren, te coachen en te begeleiden naar gezond zelfstandig bewegen. Daar heeft iedereen baat bij" aldus Helene Voogdt, voorzitter kerngroep Zorgmodule Bewegen.

In de Zorgmodule Bewegen wordt vanuit patiëntperspectief beschreven waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie moet voldoen. Hiermee wordt beoogd de beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening te verbeteren. De Zorgmodule Bewegen beschrijft enerzijds de inhoud, organisatie en kwaliteit van de beweegzorg en anderzijds de rol van de patiënt. De inhoud van de Zorgmodule is gebaseerd op richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsnormen, vanuit professioneel- en patiëntperspectief. De patiënt is partner in de beweegzorg. De Zorgmodule Bewegen ondersteunt patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties, zorgaanbieders, zorginstellingen, verzekeraars en organisaties die beleid, producten en diensten ontwikkelen met betrekking tot beweegaanbod en beweegzorg, ten behoeve van mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening.

Met het opleveren van de Zorgmodule Bewegen is een breed gedragen kwaliteitsinstrument beschikbaar. Om te kunnen bepalen welke onderdelen van de beweegzorg toegerekend kunnen worden tot het domein van de Zorgverzekeringswet en welke niet, is - op onderdelen - nog een  ziekte specifieke uitwerking nodig. Om ervoor te zorgen dat deze zorg voor iedereen die het nodig heeft ook financieel toegankelijk wordt, pakken een aantal partijen dit voor een aantal chronische aandoeningen in 2016 gezamenlijk op.

Deze Zorgmodule Bewegen is ontwikkeld door een kerngroep en een klankbordgroep. De kerngroep bestond uit vertegenwoordigers van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF, waarbij ZN (Zorgverzekeraars Nederland) betrokken is geweest bij die onderdelen van de Zorgmodule Bewegen waar het de implementatie van de Zorgmodule betrof. De klankborgroep bestond uit vertegenwoordigers van ruim dertig andere relevante partijen.

Klik hier voor meer informatie over de Zorgmodule Bewegen.