maandag 16 oktober 2017

Promotie ReSpAct-studie

Foto: overhandiging onderzoeken ReSpAct aan Henri Iskes (ministerie VWS), Jannie Riteco (Revalidatie Nederland) en Eric Lamers (vereniging van Revalidatieartsen) door Luc van der Woude (Rijksuniversiteit Groningen) en Erna Mannen (Special Heroes Nederland) | Credits: R. Davidsz

Op maandag 16 oktober 2017 is Femke de Groot-Hoekstra  aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op de ReSpAct-studie. ReSpAct staat voor Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl. Dit landelijk onderzoek is opgezet om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen te evalueren op organisatie- en patiëntniveau. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het bevorderen van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening tijdens en na de revalidatie. In het proefschrift van Femke is vooral ingegaan op de landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in de Nederlandse revalidatiezorg en is aandacht voor de daarbij ervaren successen en belemmeringen. Aan het onderzoek hebben ruim 70 professionals en ruim 1700 patiënten vanuit 18 revalidatie-instellingen meegedaan.

Succesfactoren op organisatieniveau zijn onder andere het enthousiasme van de professionals, de meerwaarde van het programma voor de revalidatiezorg, de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de revalidatie-instellingen, en de scholing in en uitvoering van Motivational Interviewing. De bevindingen van de onderzoeksrapportage op patiëntniveau geven aan dat het stimuleren van sport en bewegen tijdens, maar vooral ook na de revalidatie, veelbelovende resultaten op de korte- en lange termijn kan opleveren, zowel voor de patiënt (verbetering van gezondheidsbeleving) als voor de maatschappij (lagere zorgkosten). De bevindingen van het proefschrift kunnen overheidsinstanties over de hele wereld inspireren om sport en bewegen te stimuleren bij mensen met een beperking door gebruik te maken van een wetenschappelijk gefundeerde aanpak, zoals het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Tot slot geven het proefschrift en de onderzoeksrapportage waardevolle aanknopingspunten voor het leveren van zorg op maat en daarmee verdere optimalisatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

Voorafgaand aan de promotie van Femke de Groot-Hoekstra organiseerde het Kenniscentrum Sport en Stichting Special Heroes Nederland in samenwerking met de onderzoeksgroep ReSpAct van het Universitair Medisch Centrum Groningen het minisymposium: Revalidatie, Sport en Bewegen: de Toekomst.

Tijdens het symposium is onder andere aandacht geweest voor technologische ontwikkelingen op het gebied van het stimuleren van sport en bewegen bij mensen met een beperking of chronische aandoening. Daarnaast is de toekomst van Revalidatie, Sport en Bewegen vanuit een internationaal perspectief belicht en heeft de onderzoeksgroep ReSpAct de belangrijkste bevindingen van de lange termijn resultaten gepresenteerd.

Het proefschrift en de onderzoeksrapportage van ReSpAct zijn aangeboden aan het Ministerie van VWS (dhr. H. Iskes, directie sport),  brancheorganisatie  Revalidatie Nederland (mw. J. Riteco, directeur) en de medisch beroepsvereniging van revalidatieartsen VRA (dhr. E. Lammers, revalidatiearts).

 
Voor meer informatie over het programma Revalidatie, Sport en Bewegen: Hans Leutscher,  06-83331806 hans.leutscher@kcsport.nl

Voor meer informatie over de ReSpAct-studie: Femke de Groot-Hoekstra (femke.hoekstra@ubc.ca)/ Trynke Hoekstra (trynke.hoekstra@vu.nl