woensdag 23 april 2014

Resultaten Sportmatch Montfoort druk bezocht

Foto: Lilian van den Berg overhandigt het eerste exemplaar van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten aan wethouder Sport, Jan Vlaar

Tijdens de drukbezochte vergadering van de Regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen in de gemeente Montfoort op 22 april 2014, zijn de resultaten gepresenteerd van de pilot “Gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport”.

Stichting Onbeperkt Sportief heeft met ondersteuning van het Mulier Instituut een model ontwikkeld waarmee de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente kan worden afgezet tegen het aanwezige aangepast sportaanbod. Door deze match kan worden bestudeerd welke verbeteringen of interventies er in een gemeente nodig zijn om de sportdeelname van mensen met een handicap te bevorderen.

De aanbevelingen die gedaan werden door Onbeperkt Sportief aan sport-wethouder Vlaar zijn met name gericht op de integrale aanpak van haar beleidsontwikkeling op gehandicaptensport vanuit de Wmo, het sportbeleid, het gezondheidsbeleid, ouderen- en gehandicaptenbeleid. Daarnaast kan het verbinden van de ‘vindplaatsen’ met het aanbod met name vanuit een regionale aanpak succesvol zijn in kleinere gemeenten zoals Montfoort.

Opvallend in Montfoort is dat het bestaande aanbod vooral is gericht op de doelgroep met een verstandelijke beperking terwijl de grotere groep mensen met een fysieke beperking niet specifiek wordt bediend.

De aanwezigen verbaasden zich over de grote aantallen mensen met een beperking, maar zagen ook direct kansen om deze groep beter te bedienen en in beweging te krijgen. ‘Zo is de regiegroep al een voorbeeld van de intersectorale samenwerking in deze gemeente’, aldus Lilian van den Berg, co-auteur van het rapport.

Gemeente Montfoort is de tweede gemeente, in navolging van gemeente Utrecht, die de Sportmatch als basis voor haar beleid op gehandicaptensport gaat gebruiken.